Omaishoidon tuki

 

Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan vuonna 2006. Laissa määritellään omaishoidon tuki kokonaisuudeksi, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoitolain 1.7.2016 voimaan tulleiden muutosten tarkoituksena on kehittää omaishoitajien vapaa- ja sijaishoitojärjestelmää ja sitä kautta tukea hoitajien jaksamista. Omaishoitosopimuksen tehneiden omaishoitajien jaksamista tuetaan myös omaishoitajien valmennuksella ja koulutuksella sekä lisäämällä omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat palvelut hoidettavalle, hoitopalkkio ja vapaapäivät omaishoitajalle sekä omaishoitoa tukevat palvelut. Järjestäjänä on 2023 alkaen hyvinvointialue.

Omaishoidon tuki turvaa hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista. Tuen myöntämisen lähtökohtana on, että hoidettavan omainen tai läheinen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi ja hoidettava hyväksyy hänet hoitajakseen. Ketään ei voi pakottaa omaishoitoon tai omaishoitajaksi.

 

 

Miten haen omaishoidon tukea?

Omaishoidon tukea hakee omaishoitaja. Hae tukea hoidettavan hyvinvointialueelta lomakkeella tai sähköisesti. Voit pyytää tarvittaessa apua hakemuksen täyttämiseen hyvinvointialueesi sosiaalihuollosta. 

Hakemuslomake on erilainen eri hyvinvointialueilla. Joillakin hyvinvointialueilla lomake toimitetaan eri paikkaan sen mukaan, onko hoidettava alaikäinen, 18–65-vuotias vai yli 65-vuotias. Hakemuksen käsittely voi kuulua hyvinvointialueella esimerkiksi vammaispalveluiden tai ikäihmisten palveluiden piiriin.

Omaishoidon tukea voidaan hakea sekä pitkä- että lyhytaikaiseen hoidontarpeeseen. Lyhytaikainen hoidon tarve voi olla esimerkiksi saattohoitotilanne.

Hyvinvointialueen on päätettävä omaishoidon tuesta kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen toimittamisesta, ellei sen käsittely vaadi tavanomaista pidempää aikaa.

Tuki ei ole ns. subjektiivinen eli ehdoton oikeus. Omaishoidon tukeen varatut määrärahat, tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot sekä toimintaohjeet vaihtelevat hyvinvointialueittain.

Hakemukseen kannattaa kirjata mahdollisimman tarkasti ne asiat, joissa hoidettava tarvitsee omaishoitajan apua. Kun hakemus on tehty ja lähetetty verkossa tai postitse, omaishoidon tuesta vastaava henkilö tekee kotikäynnin hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi.

Keskeisimmät myöntämiskriteerit liittyvät hoidon vaativuuteen ja sitovuuteen. Omaishoitajan on oltava hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö. Hoidettavan suhteen ikärajoja tuelle ei ole, vaan laki koskee niin vammaisen lapsen vanhempia kuin iäkästä vanhempaansa hoitavaa. 

 

Miten omaishoitosopimus tehdään?

Omaishoitosopimukseen kirjataan ainakin  

  • hoitopalkkion määrä ja maksutapa 
  • oikeus vapaapäiviin 
  • vapaan järjestämistapa 
  • määräaikaisen sopimuksen kesto 
  • hoitopalkkion maksaminen hoidon keskeytyessä.  

Hyvinvointialueen on huolehdittava läheisesi hoidosta vapaapäiviesi aikana. Jos vapaiden aikana hoidosta vastaa sijaishoitaja, hänen tietonsa kirjataan sopimukseen. 

Omaishoitosopimus on voimassa yleensä saman ajan kuin saamanne omaishoidon päätös. Erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräaikaisena. Sopimusta voidaan tarvittaessa tarkistaa.


Hoito- ja asiakassuunnitelmaan kirjattuja palveluita ei tarvitse hakea erikseen. Ota yhteyttä omatyöntekijääsi, jos ette saa niitä palveluita, jotka teille on luvattu. 

Voitte tarpeen tullen arvioida, riittävätkö palvelut senhetkisessä tilanteessa. Hoito- ja asiakassuunnitelma tarkastetaan vuosittain ja sitä varten omahoitaja ottaa teihin yhteyttä. Keskustelussa arvioidaan omaishoitajan ja läheisen tilanne ja päätetään, pitääkö tarjottavia palveluja muuttaa. Voitte aina myös itse olla yhteydessä omatyöntekijään, mikäli tilanne muuttuu tai haluatte keskustella mieltä askarruttavista asioista. 


 

Hoitopalkkio

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Sidonnaisuus on ympärivuorokautista, vaikka hoidettava viettää säännöllisesti osan päivästään kodin ulkopuolella tapahtuvissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, kuten esimerkiksi kuntoutuksessa tai opetuksessa.

Hoitopalkkio on aina vähintään 461,99 euroa (vuonna 2024), jos omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana hoitajalle maksettava palkkio on vähintään 923,99 euroa (2024), jos hoitaja on estynyt tekemään omaa tai toisen työtä. Tällainen tilanne on esimerkiksi saattohoitotilanne tai siirtyminen hoitomuodosta toiseen. 

Hyvinvointialueet päättävät omaishoidon tuen palkkioluokkien lukumäärästä ja myöntämisen kriteereistä lain sallimissa rajoissa. Perheen tulot ja varallisuus eivät vaikuta palkkion määrään. Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa.

Hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella (Omaishoitolaki 6 §).

 

Omaishoitajan vapaapäivät ja lomat

Vapaapäivät kuuluvat omaishoitosopimukseen. Sinulla on oikeus vähintään kahteen vapaapäivään kuukaudessa. Sinulla on oikeus kolmeen vapaapäivään, jos teet hoitotyötä vain vähäisin keskeytyksin ympäri vuorokauden tai jatkuvasti päivittäin.

Voit pitää vapaapäivät  

  • kuukausittain 
  • pidempänä jaksona, jos keräät vapaapäiviä esimerkiksi viikoksi. Sovi tästä hyvinvointialueesi kanssa
  • useampana alle vuorokauden pituisina jaksoina. Sovi tästä hyvinvointialueesi kanssa

Lakisääteiset vapaat eivät vähennä omaishoitajan palkkiotasi. 

Sijaishoitaja voi hoitaa läheistäsi lakisääteisten vapaapäiviesi aikana sekä muulloin, jos tarvitset vapaata. Lue lisää kohdasta Omaishoitajan sijainen.

Toinen vaihtoehto on, että läheisesi menee vapaidesi ajaksi vuorohoitojaksolle.

 

Voinko pitää vapaapäiviä, vaikka minulla ei ole omaishoitosopimusta?

Jos hoidat läheistäsi ilman omaishoitosopimusta, sinulla ei ole omaishoitosopimukseen kuuluvia lakisääteisiä vapaapäiviä. Voit kuitenkin hakea hyvinvointialueelta sosiaalihuoltolain mukaista vapaata eli harkinnanvaraisia vapaita. Niiden aikana hyvinvointialue järjestää läheisellesi hoitopaikan.

Voit saada vapaita, jos hoito sitoo sinua päivittäin ja on jatkuvaa. Maksat vuorokauden virkistysvapaasta hyvinvointialueelle enintään 12,80 €.