Yhdistyksen säännöt

 

Järviseudun Omaishoitajat ry:n säännöt
Voimassaolevat säännöt 19.02.2020 alkaen
 

1 §
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Järviseudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka on Alajärvi. Toiminta-alueena on Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli ja Soini sekä yhdistykseemme haluavat lähialueen kunnat.


2 §
Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää heidän palveluita ja tukitoimia toiminta-alueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitajien sekä
    vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi
  • harjoittaa tiedotus-, valistus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa
  • edistää kokeilu- ja tutkimustoimintaa
  • antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitajille
  • järjestää omaishoitajille ja läheisille ryhmätoimintaa, lomia, matkoja ja virkistystoimintaa
  • on oikeutettu ylläpitämään tarvepalveluita tuottavia toimintayksiköitä sekä kokoontumistiloja 
  • on oikeutettu omistamaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan
varainkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä.


3 §
Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä omaishoitaja tai muu
yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä henkilö. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö. 

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.


Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut  yhdistyksen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti. 


Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka ei hoida jäsenmaksuvelvoitettaan kahtena perättäisenä vuotena.


Varsinaisilta- ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmille päättää Omaishoitajaliitto ry liiton syyskokous. Liitto tulouttaa yhdistykselle kuuluvan jäsenmaksuosuuden vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jäseniltä perittävä vuotuinen jäsenmaksu sisältää Lähellä -lehden.


4 §
Päätösvalta ja yhdistyksen asioista päättäminen
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen varsinaiset jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Jokaisella paikalla olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta vuodessa: kevätkokous viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjaimellisesti vaatii.


Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on
saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta joko kirjeitse tai toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella. Kokouskutsussa on mainittava myös, mikäli  kokoukseen on mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kokouskutsussa mainitaan aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokouskutsun lähettämistä.


5 §
Yhdistyksen kokoukset
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen.
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2).
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5) Esitetään vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
6) Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7) Valitaan yhdistyksen edustaja/edustajat liiton kokouksiin           8) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen.
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2).
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
6) Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.
7) Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
8) Käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat ja
jäsenten sääntöjen mukaisesti esille tuomat asiat.
 


6 §
Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä 6-10 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen voidaan valita enintään kolmeksi hallituskaudeksi eli kuudeksi vuodeksi peräkkäin.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan tai jos viisi jäsentä sitä kirjallisesti tiettyä asiaa varten vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajana toimivan lisäksi kolme sen jäsenistä on läsnä. 


7 §

Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö, aina kaksi yhdessä.


8 §

Tilit
Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä toiminnan/tilintarkastajalle helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on suoritettava tilien tarkastus ja annettava niistä lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

9 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jos sitä koskeva kirjallinen esitys on jätetty yhdistyksen hallitukselle ja vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.


Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös voidaan tehdä, jos kummassakin kokouksessa vähintään 5/6 kokouksesta annetuista äänistä sitä kannattaa. Kun yhdistys on päätetty purkaa, käytetään sen varat viimeisen yhdistyksen kokouksen harkitsemalla tavalla omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.


10 §
Muita määräyksiä
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.